Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu keskjuhatus kinnitas Kaitseliidu huviringi loomise põhimõtted

05.06.2020
Huviringi asutamise pädevus ja tegevuse piirid tulenevad Kaitseliidu kodukorra (edaspidi ka KLKK) § 32 sätetest. Nimetatud paragrahvi lõike 1 kohaselt võivad Kaitseliidus tegutseda huviringid, mille eesmärk on koondada Kaitseliidu liikmeid oma huvivaldkonnas, et toetada Kaitseliitu tema ülesannete täitmisel. Maleva juures tegutseva huviringi põhikirja kehtestab maleva juhatus, teiste huviringide oma Kaitseliidu keskjuhatus.
 Huviringi asutamisel juhindutakse alljärgnevatest põhimõtetest:
1. Huviringid peavad toetama Kaitseliitu tema ülesannete täitmisel
1.1. Huviringi võib asutada Kaitseliidu ülesannete täitmise toetamiseks.
1.2. Huviring on ühendus, mille eesmärk on koondada Kaitseliidu liikmeid oma huvivaldkonnas. Tegemist ei ole eraldiseisvate juriidiliste isikute ega iseseisvate struktuuriüksustega, vaid kaitseliitlaste võimalusega koonduda kas maleva siseselt või ka Kaitseliidu üleselt huviringidesse kasutades selleks Kaitseliidu ressursse.
1.3. Huviringi tegevus toimub Kaitseliidu juures ja egiidi all.
2. Huviringis saavad osaleda ainult Kaitseliidu liikmed
2.1. KLKK § 32 lg 1 kohaselt saavad huviringi tegevuses osaleda vaid Kaitseliidu liikmed vastavalt käesoleva punktides 2.2 ja 2.3 sätestatud tingimustel.
2.2. Kaitseliidu liikmed v.a noorliikmed
2.2.1. Kaitseliidu liikmed – tegev-, toetaja- ja auliige võivad osaleda kõikides Kaitseliidu huviringides.
2.2.2. Huviringiga liituja esitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituskirja selle kohta, et ta saab aru, milles seisneb huviringi tegevus, osaleb huviringi tegevuses omal vastutusel ning mõistab, et huviringi tegevuses osalemine ei ole teenistuskohustuste täitmine ja tema suhtes ei kohaldu Kaitseliidu seaduses (edaspidi KaLSis) ettenähtud tagatised.
2.2.3. Kui huviringi tegevus nõuab kehtivate õigusaktide kohaselt teatavat kvalifikatsiooni, hoolitsevad selle olemasolu eest huviringi liikmed ise. Kaitseliit võib kontrollida huviala tegevuste vastavust KaLS ja KLKK nõuetele.
2.2.4. Huviringiga liituja esitab oma kinnituskirja huviringi juhile. Kinnituskiri säilitatakse põhikirja kehtestanud struktuuriüksuses. Kui põhikirja kehtestab Kaitseliidu keskjuhatus, säilitatakse kinnituskirjad Kaitseliidu peastaabis.
2.3. Noorliikmed
2.3.1. Noorliikmed on Kaitseliidu seaduse kohaselt 7- 18 aastased liikmed.
2.3.2. Noorliikmetel on huviringidesse kuulumisel järgmised nõuded ja piiranguid:
2.3.2.1. huviringiga liitumiseks on 17-aastase ja noorema liikme puhul vajalik vanema või eestkostja allkirjastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek, mis esitatakse huviringi juhile. Esitatud nõusolek registreeritakse Kaitseliidu struktuuriüksuses, mille juhatus huviringi põhikirja kinnitas. Kui huviringi põhikirja on kehtestanud Kaitseliidu keskjuhatus, registreeritakse nõusolekud Kaitseliidu peastaabis.
2.3.2.2. huviringi tegevusse ei tohi kaasata noorliiget, kui huviringi eesmärgiks on toetada KaLS § 4 lõike 1 punktides 2, 4, 7 ja 8 sätestatud Kaitseliidu ülesannete, lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete ja lõikes 31 nimetatud Kaitseväe ülesannete täitmist.
3. Põhikirja kehtestamine
3.1. Maleva juurde tehtava huviringi põhikirja kinnitab maleva juhatus, kõikide teiste huviringide puhul Kaitseliidu keskjuhatus.
3.2. Huviringi tegevus ja selle toimimise tingimused sätestatakse huviringi põhikirjas.
3.3.Põhikirjas tuleb ära näidata vähemalt:
3.3.1. miks huviring luuakse;
3.3.2. kes on huviringi eestvedaja, kontaktisik;
3.3.3. kuidas loodav huviring aitab kaasa Kaitseliidu ülesannete täitmisele;
3.3.4. kuidas huviringi tegevust korraldatakse;
3.3.5. kuidas toimub huviringiga liitumine;
3.3.6. kuidas toimub huviringi tegevuse rahastamine;
3.3.7. kuidas huviringi tegevus lõpetatakse ja viide KLKK lõpetamise alusele.
4. Huviringi tegevuses osalemist ei loeta teenistuskohustuste täitmiseks
4.1. Huviringi tegevus ei ole teenistuskohustuste täitmine ning on mõeldud tegevusena, mis toetab Kaitseliitu tema ülesannete täitmisel.
4.2. Huviringi tegevuses ei tohi ette näha õigusi, kohustusi ja nendest tulenevat vastutust, mis on Kaitseliidu liikmel Kaitseliidu ees teenistuskohustuste täitmise ajal ja vastupidi.
4.3.Huviringis osalemisel laienevad Kaitseliidu liikmele kõik KaLS-st ja KLKK-st tulenevad õigused ja kohustused, mis ei ole seotud teenistuskohustuste täitmisega. Kaitseliidu liikmete üldised õigused ja kohustused tulenevad KaLS §§ 31 ja 32 ning täiendavad õigused ja kohustused tulenevad KLKK § 6.
4.4. Huviringi tegevuses osalemine toimub liikme enda vabatahtlikkuse alusel selle eest tasu saamata.
4.5. Huviringi tegevuses osalemist ei loeta Kaitseliidu poolt korraldatud tegevuseks KLKK § 6 lg 6 kohaselt.
4.6. Huviringi tegevuseks on struktuuriüksuse juhi nõusolekul võimalik kasutada Kaitseliidule kuuluvaid vahendeid.
5. Andmetöötlus
5.1. Isikuandmete ja asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud teabe töötlemisel tuleb järgida õigusaktides sätestatud korda.
5.2. Huviringiga seotud teabe avaldamine väljapoole Kaitseliitu tuleb eelnevalt kooskõlastada Kaitseliidu infoturbejuhi ja andmekaitsespetsialistiga.